Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Arfman Gardens.

1. ALGEMEEN
a. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn uitsluitend onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Afwijkingen kunnen slechts schriftelijk met ons overeengekomen worden.
b. Onder “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een over-eenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
c. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voorzover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden ten allen tijden voorrang hebben, zelfs indien anderszins bedongen is.

2. AANBIEDINGEN
a. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
b. Acceptatie van een order is aan ons voorbehouden, ongeacht de status van een door ons gedane aanbieding. In geval wij besluiten een order niet te accepteren maken wij dat zo spoedig mogelijk kenbaar.
c. wij behouden ons het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.
d. De door ons verstrekte of vervaardigde tekeningen, berekeningen, gereedschappen etc. blijven ons eigendom. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming mogen deze niet vermenigvuldigd, noch aan derden overhandigd worden. Indien de wederpartij deze verplichting niet nakomt is er sprake van een toerekenbare tekortkoming op grond waarvan schadevergoeding verschuldigd is.

3. DE OVEREENKOMST
a. een overeenkomst met ons komt tot stand op het moment dat wij een opdracht hebben aanvaard dan wel schriftelijk hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
b. De bevoegdheid tot het sluiten van bindende overeenkomsten is uitsluitend voorbehouden aan onze directie. Door anderen dan de directie afgesloten overeenkomsten zijn slechts bindend indien zij door onze directie worden bevestigd.
c. Na de totstandkoming van de overeenkomst worden aanvul-lende afspraken geacht deel uit te maken van de overeenkomst.
d. Voor transacties waarvoor geen opdrachtbevestiging is verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en vol-ledig weer te geven, behoudens reclame binnen 8 werkdagen na factuurdatum.
e. Elke overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. De beoordeling daarvan ligt aan ons. Wij zijn gerechtigd zekerheid van de wederpartij te eisen zodat zowel aan de geldelijke als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden ongeacht de stand van zaken in de uitvoering van de overeenkomst.

4. PRIJZEN
a. Onze prijzen zijn vermeld in Euro’s, exclusief btw en alle andere van overheidswege opgelegde heffingen. Goederen worden door ons geleverd af bedrijf of een andere door ons aangewezen locatie. Kosten voor transport, in- en uitlading, verpakkingen en verzekering komen voor rekening van de wederpartij.
b. Verhoging van een of meer der kostprijsfactoren worden doorberekend in de orderprijs; één en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften. Reeds bekende toekomstige prijsverhogingen moeten bij de orderbevestiging worden vermeld.
c. Prijzen met welke zijn afgegeven voor aanneming van werk, worden niet gewijzigd op basis van minderwerk of afwijkingen in het werk, waar dit minderwerk betreft.

5. ANNULERING
a. Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.

6. LEVERING
a. De levertijd, alsmede de tijd waarbinnen de uitvoering van het werk wordt verricht worden naar beste kunnen door ons bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen
b. De opgeheven leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan na ontvangst van de overeengekomen vooruitbetalingen en alle door de wederpartij te verstrekken gegevens en bescheiden.
c. Overschrijding van ons door de bij benadering vastgelegde levertijd dan wel het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen aanvangen, geven de wederpartij geen aanspraak op vergoeding van schade, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. De beoordeling daarvan ligt bij ons. Bj excessieve overschrijding van de levertijd zullen wij in overleg met de wederpartij treden.
d. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer de wederpartij, ongeacht de manier waarop, kennis heeft kunnen nemen van de voltooiing van het werk en dat het werk goed gekeurd is. Goedkeuring wordt geacht gegeven te zijn indien binnen 8 dagen nadat de wederpartij van levering kennis heeft kunnen nemen, het heeft nagelaten te reageren, dan wel het werk niet gecontroleerd heeft. Ingebruikname van het werk houdt eveneens goedkeuring van de levering in.
e. De door de wederpartij geconstateerde kleine gebreken kunnen de goedkeuring van de levering niet doorkruisen. Kleine gebreken worden door ons hersteld indien zij binnen 30 dagen na levering ons schriftelijk ter kennis worden gebracht. Indien de oorzaak van het gebrek niet aan ons te wijten is komt het herstel voor rekening van de wederpartij.
f. Kosten welke veroorzaakt zijn buiten onze schuld en die een wijziging in de werkzaamheden teweegbrengen kunnen wij in rekening bij de wederpartij (brengen). Ook het van kracht worden van de overheidsvoorschriften, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan ons niet bekend waren en/of konden zijn, kunnen voor meerkosten zorgen, welke voor rekening van de wederpartij komen.

7. DE UITVOERING VAN HET WERK
a. De wederpartij dient bij aanvang van het werk zorg te dragen over de noodzakelijke vergunningen, ontheffingen of andere overheidsbeschikkingen die voor de uitvoering van het werk noodzakelijk zijn.
b. Wij dienen vrij over het gebied waar het werk uitgevoerd zal worden te kunnen beschikken, waarbij het vooral duidelijk moet zijn waar eventuele kabels en leidingen lopen. Eveneens dienen wij vooraf op de hoogte gesteld te worden van aansluitingen ten behoeve van elektriciteit, gas en water
c. Er dient voldoende gelegenheid te zijn voor de opslag van materialen, machines en werktuigen.
d. Afwijkingen in de overeengekomen planning van de zijde van de opdrachtgever worden alleen door ons geaccepteerd indien deze minimaal 10 dagen voor aanvang van het werk aan ons schriftelijk zijn doorgegeven.

8. FACTURERING
Wij zijn gerechtigd om het geheel in een keer te factureren. Het is aan ons om te beoordelen of facturering in termijnen zal kunnen geschieden. Indien wij het noodzakelijk achten behoort het tot onze mogelijkheden om alvorens de werkzaamheden te gaan uitvoeren, een door ons nader te bepalen bedrag, voorafgaande aan de tenuitvoerlegging van de overeenkomst, van de wederpartij te ontvangen.

9. OVERMACHT
a. Onder overmacht wordt verstaan elke van beide partijen onafhankelijke en/of onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. In het bijzonder vallen hieronder de weersinvloeden.
b. Wij hebben het recht op uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien de overmacht van tijdelijke aard is. Zodra de overmachtssituatie opgegeven is zullen wij de uitvoering binnen veertien dagen aanvangen dan wel voortzetten.
c. In geval van een blijvende overmachtssituatie, de beoordeling daarvan ligt bij ons, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst. Het gedeelte van de prestatie die voor de overmachtssituatie reeds gerealiseerd was wordt uiteraard gefactureerd.
d. Partijen informeren elkaar direct als een van beide meent in overmacht te verkeren.

10. AANSPRAKELIJKHEID
a. Iedere aansprakelijkheid is uitgesloten, tenzij de Wet anders heeft bepaald.
b. Indien wij overigens aansprakelijk zijn zal het totaal verschuldigde bedrag ten aanzien van die aansprakelijkheid nimmer hoger zijn dan het bedrag van de order.
c. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten, schade of interessen die ontstaan zijn als direct of indirect gevolg van schending van octrooien, licenties, andere industriële/intellectuele eigendom-rechten of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege c.q. namens ons verstrekte gegevens of daden en nalatigheden van toeleveranciers van ons, hun ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
d. De uitsluiting dan wel beperking van de aansprakelijkheid geldt onverschillig of de schade is veroorzaakt door ondergeschikten van ons c.q. niet ondergeschikten die in opdracht van ons werkzaamheden ter uitoefening van ons bedrijf hebben verricht.
e. Aansprakelijkheid wordt na 30 dagen na de oplevering van het werk net meer geaccepteerd.

11. RECLAME
a. Reclames ten aanzien van de levering van de betreffende prestatie dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk bij ons te zijn ingediend. Daarbij is het voor het in behandeling nemen van de reclame noodzakelijk dat de aard van de reclame uitvoerig wordt benadrukt.
b. Reclames ten aanzien van facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend, echter binnen 8 dagen na factuurdatum.
c. Gegrondheid van de reclame kan slechts leiden tot alsnog de overeengekomen prestatie te leveren. Nimmer kan meer/minder geleverd worden dan is overeengekomen.
d. Het indienen van een reclame kan nimmer de betalingsverplichting opschorten. Indien de reclame gegrond wordt bevonden kan de betalingsverplichting slechts opgeschort voor zover deze betrekking heeft op de reclame.
e. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze uitdrukkelijk voorafgaande verleende toestemming, onder door ons bepaalde voorwaarden.

12. GARANTIE
a. Garantie wordt verleend op de door ons geleverde producten en werkzaamheden onder de navolgende voorwaarden:
– kan slechts betrekking hebben op fabrieksfouten, geen garantie op producten die als gevolg van slijtage, verbruik of onjuist gebruik gebreken vertonen. Eveneens geen garantie als er wijzigingen in het werk zijn aangebracht anders dan door ons.
– op onderdelen die met door ons maar door derde leveranciers zijn geleverd geldt slechts de garantietermijn die de derde leverancier ons verleent.
– een garantie ten aanzien van de door ons verrichte werkzaam-heden wordt voor de duur van één jaar verstrekt, tenzij er sprake is van omstandigheden waarop een beroep op de garantiebepalingen is uitgesloten. Hierbij valt te denken aan schades toegebracht door anderen of bijvoorbeeld het bevriezen van roerende grond.
b. de eigendom van door garantie vervangen onderdelen komt toe aan ons.
c. Indien de wederpartij niet aan de overeengekomen verplichtingen voldoet wordt door ons geen garantie verleend, tot het moment dat de wederpartij aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
d. Ten aanzien van de beplanting wordt onzerzijds geen garantie geboden, tenzij met ons een inboet regeling is overeengekomen zoals weergegeven op onze orderbevestiging.
e. Nimmer zal garantie gegeven worden op de door ons geleverde graszoden.

13. EIGENDOMSVOORBEHOUD
a. Zolang de wederpartij zijn verplichting uit de overeenkomst niet is nagekomen blijven de door ons geleverde materialen en werk-aamheden ons eigendom, dit is met inbegrip van de eventueel verschuldigde rente en kosten. In geval van surseance van betaling, faillissement, WSNP, opschorting van betaling, liquidatie van de onderneming van de wederpartij of overlijden indien de wederpartij natuurlijk een persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven gedeelte van het geleverde terug te vorderen. Elke reeds ontstane vordering is direct opeisbaar. In voorkomend geval wordt ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet gelaten.
b. Wij krijgen op het moment van het ontstaan van de vordering het bezitloos pandrecht op alle goederen waarin onze materialen zijn verwerkt of waar onze materialen deel van uitmaken. De door de wederpartij ondertekende opdrachtbevestiging geldt als de benodigde onderhandse akte.

14. BETALING
a. Betaling dient contant bij levering van het werk te geschieden of op een door ons aangewezen bank- of girorekeningnummer binnen 14 dagen na factuurdatum, waarbij de valutadatum datum bepalend is als de dag van betaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
b. Door de wederpartij verrichte betalingen gelden in de eerste plaats tot voldoening van de verschuldigde rente en gemaakte kosten tot voldoening van de verschuldigde factuur.
c. Ingeval de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd, komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden, enige uit kracht der Wet of van deze voorwaarden op haar rustende verplichting niet nakomt, nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf, hebben wij het recht, op grond van een hierboven aanhaalde gebeurtenis, hetzij op de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door wederpartij op grond van de ons verleende diensten, terstond en zonder nadere ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schade en interessen.
d. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum rente van 1% per maand (of een gedeelte daarvan) verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast komen alle gemaakte en te maken buitengerechtelijke incasso-kosten en gerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €80,-.

15. TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze handelingen, waaronder aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoeringen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16. GESCHILLEN
Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn (geheel of ten dele) of nadere overeenkomsten van welke zodanige overeen-komsten van welke zodanige overeenkomsten een uitvloeisel zijn, worden beslecht door de Nederlandse burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats gelegen is, tenzij de kantonrechter bevoegd is.